Foto postavy, ACO Stavební prvky, 2006 Foto postavy, ACO Stavební prvky, 2006